Support

Shushin Kai Goju Ryu KarateDo

Shushin Kai Goju Ryu Karate-Do

Westmeadows, VIC

Located in Melbourne, Australia, Shúshin Kai Goju-Ryu Karate-do is a Member Dojo of Ichikawa-ha Goju-ryu Karatedo Sosui... More About Me »

What I teach

  • Add as Favorite

My Recent Activity